1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Conferintei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

S.C. Dendrio Solutions S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Bd. Timisoara, nr. 26, Cl. Plaza Romania Offices inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6266/1999, avand Codul Unic de inregistrare RO11973883 (denumita in continuare “Operatorul“),

prin intermediul SC KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L.  cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Str Alpinesti, Nr.8A, ap.09 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6352 /2020, avand Codul Unic de inregistrare RO42630141   in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

S.C. Dendrio Solutions S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Bd. Timisoara, nr. 26, Cl. Plaza Romania Offices email: dpo@dendrio.com

  1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)         Denumire companie;
(ii)        Numar de telefon;
(iii)       Nume si prenume;
(iv)       Adresa email;

  1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

  1. i) Organizarea si desfasurarea conferintei din data de 22 octombrie 2020 “Inginerii virtuali, inteligența artificială în industria producătoare”;
  2. ii) Unor comunicari ulterioare de marketing, facute atat in scris cat si telefonic de catre organizatorul conferintei4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Conferintei “Inginerii virtuali, inteligența artificială în industria producătoare”.

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – SC SC KOGNITIVE MANUFACTURING TECH S.R.L. , precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor  care au participat la conferinta „Inginerii virtuali, inteligența artificială în industria producătoare” vor fi stocate timp de 12 luni de zile de la data la care a avut loc conferinta.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

  1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)         dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)         dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)         dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)       dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)      dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 6 Str. Bd. Timisoara, nr. 26, Cl. Plaza Romania Offices sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  dpo@dendrio.com.

  1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

  1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, in mod accidental sau nu Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.